Select Page
Segueix-nos

Codi étic

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COALICIÓ EN COMÚ PODEM TARRAGONA

 1. 1. Introducció

  Des de la signatura de l’acord de coalició hem iniciat una dinàmica de treball conjunt com a candidatura que entenem ha de seguir en el seguiment de l’acció política que duem a terme a la ciutat.

  Això no obsta què els partits existents, En Comú i Podem, continuïn tenint els seus òrgans interns d’organització i decisió i puguin mantenir activitat pròpia.

  Per tal de continuar funcionant com a espai polític necessitem dotar-nos d’unes mínimes normes de funcionament que ens permetin clarificar els rols de les persones i els espais de decisió. Entenem que aquest espai s’ha de consolidar i desenvolupar en dos eixos:

  • Recolzant, impulsant i coordinant la política del grup municipal. “Un peu a les institucions”
  • Estenent i aprofundint les relacions amb la societat. “Un peu al carrer”
 2. Validesa dels acords presos:Els partits signants de la coalició, En Comú i Podem, ens vinculem per l’acord de coalició pres i les normes que d’ell se’n deriven. L’acord de coalició figura com a Annex a aquest document.
 3. Òrgans de la coalició. Composició i funcions 

  3.1 L’Assemblea

  • Composició: Està formada per tots els membres inscrits d’En Comú i de Podem a la ciutat de Tarragona. Pot estar oberta a la participació de tota la ciutadania però només tindran dret a vot els membres inscrits d’ambdues formacions.
  • Funcions:
  • és el màxim òrgan decisió per a totes aquelles qüestions de rellevància. Pel que fa a posicionaments polítics o qüestions rellevants de ciutat de la coalició.
  • Ha de ser un òrgan de participació de la militància i de la ciutadania en general en l’acció municipal, tant del grup municipal com de la coalició.
  • Ha de rebre informació de l’acció de govern i de l’acció política municipal desenvolupada per la coalició.
  • III. Organització:
   • S’ha de convocar per correu electrònic, amb una setmana d’antelació.
   • S’ha de convocar almenys un cop cada 3 mesos i en qualsevol cas sempre que ho demanin un 20% de les persones inscrites a qualsevol de les dues organitzacions.
 • 3.2 Comissió de Coordinació

I. Composició: Està composada per un mínim de 15 i un màxim de 20 persones amb voluntat de participar activament al seguiment de l’acció municipal que seran escollides per l’Assemblea. D’aquest conjunt de persones hi hauria algunes que tindrien responsabilitats concretes: Coordinadorx general, responsable d’enllaç amb les formacions polítiques (En Comú i Podem), responsable de finances, responsable de comunicació, responsable d’organització. A les reunions es pot convidar a persones que no siguin membres de la Comissió per a qüestions concretes.

II. Funcions:

 1. Vetllaria pel compliment del nostre programa i codi ètic
 2. Serà l’enllaç entre les direccions dels partits, En Comú i Podem i l’assemblea local i el grup municipal
 3. Serà l’enllaç entre els grups de treball i el grup municipal
 4. Nomenarà els representants a la comissió de seguiment de l’acord de govern i si, s’escau, a la comissió de seguiment
 5. Serà el lloc de debat i acord sobre tots aquells aspectes relatius a l’acció política, organització, els nomenaments i finances del grup municipal.

III. Organització: Amb caràcter general es reuneix setmanalment. És convocat per la persona secretària d’organització o la Coordinadora. Pot reunir-se en plenari o de forma sectorial per a temes concrets que afectin un àmbit determinat.

3.3 Comissions de treball:

 1. Composició: Estaran formats per persones membres d’alguna de les dues formacions o persones independents. Emanaran de l’assemblea. Amb caràcter general, estaran coordinades per una persona membre de la Comissió de Coordinació. Funcionaran de forma autònoma.
 2. Funcions: El seu objectiu és fomentar el debat, la reflexió, les propostes sobre diversos àmbits importants per a la política municipal. Han de vincular l’espai amb les necessitats socials i esdevenir una corretja de transmissió vers el grup municipal. S’organitzaran de forma autònoma i retran comptes de la seva activitat a la comissió de coordinació.

3.4 Grup municipal:

I. Composició: Estarà composat per les persones regidores i assessores.

II. Funcions:

 1. Ha de desenvolupar l’acció municipal institucional de la coalició participant en tots els òrgans de govern i executius que correspongui
 2. Ha d’ajustar tant com sigui possible la seva acció política al compliment del programa
 3. Té el deure d’informar la comissió de coordinació de tots aquells aspectes rellevants sobre l’acció de govern
 4. Organitzar les tasques i responsabilitats internament de forma eficient
 5. Traslladar a la destinació que s’acordi en la comissió de coordinació els recursos econòmics i materials disponibles.

II. Organització:

Les persones membres del grup municipal assistiran a les reunions de la Comissió de Coordinació.

De forma periòdica a les reunions del grup municipal assistirà la persona Coordinadora General així com altres membres de la Comissió de coordinació.

4. Normes de funcionament i Codi ètic

Considerem el respecte mutu i el manteniment d’un clima de cordialitat com un valor fonamental en el desenvolupament de l’acció política. Per aquest motiu volem dotar-nos d’aquestes mínimes normes de funcionament.

El codi ètic que han de complir totes les persones membres de la coalició i, en especial aquelles que tenen càrrecs de rellevància interna o institucional, és el que figura en l’acord de coalició així com en les respectives normes internes de funcionament.

A més, com a coalició, ens dotem d’un conjunt de normes que ens comprometem a complir:

 1. Ens comprometem a debatre sobre qüestions polítiques amb el màxim respecte mutu, respecte a la pluralitat ideològica i a la discrepància.
 2. Les expressions públiques dels membres de la coalició sempre seran respectuoses en vers la resta de persones membres de la coalició. No es podran realitzar desqualificacions públiques ni insults vers altres persones membres de la coalició.
 3. Ens comprometrem al deure de sigil quan així sigui necessari per al bé de la coalició
 4. Es comprometem a no fer declaracions públiques en nom de la coalició si no han estat prèviament acordats els posicionaments.
 5. Ens comprometem a donar l’escreix econòmic de les retribucions percebudes per nomenaments o encàrrecs fets per la coalició d’acord amb els acords que sobre aquest àmbit figurin a l’Acord de coalició o s’acordin a la comissió coordinadora.

RÈGIM DE COMPORTAMENT, CURA I AUTOPROTECCIÓ1

Article 1 Principis

La conducta d’una persona inscrita o de diverses persones en el desenvolupament de les funcions pròpies d’un òrgan que suposin una actuació contrària a l’Ideari, els Estatuts o el present codi ètic i règim de comportament, cura i autoprotecció, així com la falta de respecte al treball col·lectiu dels òrgans o de les persones inscrites, donarà lloc a l’inici de un procés de valoració sobre els comportaments de la persona, per tal de definir les mesures de cura i protecció de la coordinadora d’ECP-TGN, seguint els articles 2 , 3, 4 i 5 d’aquest codi ètic. Aquest procés s’iniciarà a petició de qualsevol persona de la coordinadora i serà valorat per la Comissió de cura dels comportaments de la Coordinadora que està integrada per les dues persones regidores, la figura de secretaria i de coordinació.

Article 2. Comportaments no tolerats per la Coordinadora ECP

1. Els comportaments no tolerats podran ser tipificats com a lleus, greus o molt greus.

2. Seran tipificades com a comportaments no tolerats lleus:

 1. L’obstrucció a les dinàmiques de diàleg i treball.
 2. L’incompliment lleu de les normes adoptades per l’organització, els deures de les persones inscrites previstos en aquest Codi Ètic i Règim de comportament, cura i autoprotecció, així com l’incompliment lleu, per part de les persones que formen part dels òrgans de la coalició, de les seves normes de funcionament.

3. Seran tipificades com a comportaments no tolerats greus:

 1. L’acumulació de dues o més infraccions lleus.
 2. La difusió d’informació falsa o manipulada a consciència.
 3. La difusió imprudent de dades o informació considerada com a confidencial.

1 Aquest regim disciplinari està extret de manera literal del règim intern de Catalunya En Comú.

 1. L’incompliment greu de les normes adoptades per l’organització, l’incompliment greu dels deures de les persones inscrites previstos en el Títol Segon dels presents Estatuts, dels deures establerts pel Títol Sisè sobre Gestió de Recursos en matèria de Carta Financera, així com l’incompliment greu, per part de les persones que formen part dels òrgans de direcció, de les seves normes de funcionament.
 2. Les conductes irrespectuoses o desqualificadores de l’organització, les seves estructures i les persones que les integren que causin greu perjudici a la imatge pública de l’organització o atemptin contra l’honor i la dignitat personal d’aquestes. Això no ha de ser contradictori amb poder fer crítica constructiva i propostes de millora.
 3. La condemna en sentència penal ferma pels motius expressats a l’apartat anterior. e. Qualsevol altra actuació que atempti de manera greu contra les finalitats o la imatge pública de l’organització.

4. Seran tipificades com a infraccions molt greus

 1. L’acumulació de dues o més infraccions greus.
 2. Manifestacions, actituds o accions en desprestigi d’altres persones, membres o no de la coalició En Comú Podem Tarragona, per raó de gènere, orientació o identitat sexual, origen ètnic o diversitat funcional.
 3. La malversació dels recursos econòmics de la coalició En Comú Podem tarragona.
 4. L’incompliment del Codi Etic de de la coalició En Comú Podem Tarragona.
 5. Les conductes d’assetjament sexual o moral, maltractament o violència, exercides per persones inscrites i que siguin objecte de sentència penal ferma condemnatòria.
 6. Participar d’una llista electoral que competeix amb la que hagi aprovat la coalició En Comú Podem Tarragona.
 7. Les conductes descrites a l’apartat anterior en què concorrin circumstàncies d’especial gravetat.
Article 3. procediment de cura i protecció de la Coordinadora d’ECP-TGN
 1. Suspensió de participació al espais i òrgans que conformen la coordinadora i l’assemblea per a les infraccions lleus i greus, en diferents graus i períodes en funció d’aquestes, tal i com s’estipula l’article 5 d’aquest document.
 2. Portar la denuncia a l’Executiva del partit corresponent el cas per tal de que adoptin les mesures que s’estimin necessàries en cas de que la persona que ha comès un comportament no tolerat no vulgui atendre les decisions preses per la Comissió de Cura dels Comportaments de la Coordinadora ECP-TGN)

Article 4. Procediment disciplinari

 1. El procediment serà iniciat per la Comissió de Cura dels Comportaments, actuant com òrgan escollit per la coordinadora, quan se li doni trasllat de l’existència de fets que puguin ser constitutius de les conductes descrites en aquest document per part d’una persona de la coordinadora.
 2. La Coordinadora ha anomenat la Comissió de Cura dels Comportaments que estarà conformada per les persones regidores, i les figures de secretaria i coordinadora.
 3. La Comissió de Cura dels Comportaments comunicarà per escrit a la persona afectada la descripció dels fets, el moment i la forma en què es van produir, la data d’obertura del procediment, la seva qualificació provisional i els efectes que pot produir la sanció que correspongui.
 4. La Comissió de Cura dels Comportaments citarà les persones que han denunciat els fets perquè els confirmi, aportant les proves que consideri oportunes.
 5. Es practicaran per la Comissió de Cura dels Comportaments les comprovacions i proves més adients per tal de determinar, amb la màxima objectivitat, la possible existència de responsabilitats.
 6. A partir de les actuacions anteriors, la Comissió de Cura dels Comportaments determinarà quin tipus de procediment de cura es el mes adequat, la valoració d’aquests

com a falta lleu, greu o molt greu, i les sancions que poden ser aplicables i la normativa interna infringida.

 1. Aquesta decisió, junt amb els annexos (proves, per exemple), es notificarà a la persona denunciada, a la qual es convocarà en un termini inferior a deu dies, perquè realitzi, per escrit o en declaració davant la Comissió de Cura dels Comportaments , les al·legacions oportunes. També podrà sol·licitar la prova i els testimonis que consideri oportuns.
 2. Si, un cop completat el procediment, es considera que els fets no són sancionables, la Comissió de Cura dels Comportaments aprovarà que sigui arxivat. Si un cop completat el procediment es considera que els fets són sancionables, la Comissió de Cura dels Comportaments donarà trasllat a la Coordinadora d’ECP-TGN una proposta motivada de resolució sancionadora.
 3. La Comissió de Cura dels Comportaments haurà de dictar resolució per majoria simple dels seus membres.

El procediment s’haurà de resoldre durant els tres mesos següents al seu inici.

 1. Les resolucions de la Comissió de Cura dels Comportaments en matèria sancionadora es notificaran a les persones i els òrgans afectats.
 2. La resolució adoptada pot ser objecte de recurs davant el Consell Nacional del partit corresponent a la persona denunciada o afectada per les sancions, així com les persones denunciants. El recurs es pot presentar durant els quinze dies naturals següents de la notificació de la resolució a la persona afectada i ha de ser resolt abans dels trenta dies de la seva interposició.
 3. Les decisions del Consell Nacional poden ser recorregudes davant de la Comissió de Garanties Democràtiques dels partits corresponents.

Article 5 PROCEDIMENT DE LES SANCIONS2

Les sancions suposaran la no presència i la no participació de la persona sancionada a cap dels òrgans definits en aquest codi ètic pel temps definit en funció del tipus de falta. La formula per tal de definir les sancions seran les següents:

1 Falta Greu: 6 mesos de sanció

2 faltes lleus = 1 falta greu: 6 mesos de sanció

1 falta molt greu: sanció de 2 anys.

Si la mateixa persona que ha sigut sancionada per 2 faltes lleus o una greu reincideix, es considerarà una falta molt greu i serà expulsada i sancionada per 2 anys.

En el cas de reunions de la coordinadora i assemblea, se’ls hi donarà avisos a les persones. Si les
persones acumulen 3 avisos en la mateixa reunió per faltar al codi ètic, es considerarà falta lleu.

2 La forma de les sancions estàn basades en el régimen disciplinari de Catalunya En Comú

0 Comments

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ver más

 • Responsable: En Comú Podem - Guanyem el Canvi.
 • Finalidad:  Moderar los comentarios.
 • Legitimación:  Por consentimiento del interesado.
 • Destinatarios y encargados de tratamiento:  No se ceden o comunican datos a terceros para prestar este servicio. El Titular ha contratado los servicios de alojamiento web a Plus dominios que actúa como encargado de tratamiento.
 • Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos.
 • Información Adicional: Puede consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

Vols formar part del nostre equip?

Comparteix

A les xarxes

Xerrada

Diferents identitats de Tarragona
Qualició PSOE Unidas Podemos
El colectivo LGTBI frente al COVID-19

Segueix-nos
Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad